سحر...

سحر، آگاهی از خویشتن، آنگونه بدانیم، ما روشنی این!

                                                          دریابیم!، بیدار بمانیم تا اجابت شویم،

خـــــــــدا، به تو سوگند: در این غبار، همه تنها نیم، تنها نشسته ایم، زمزمه ای نیست و مفلوک در حسرت فردا،

این همه بی تکلیفی ماست در پوچ های زمانه می غلطیم، فقط به اندازه ای زنده مانیم، می خواهیم بیدار مانیم ما در کدام اقلیم، خواب مانده ایم، سراسیمه به دنبال آب، بدنبال مثال، ... حیران؟

              نه، خاموش می میریم! و ما خاک این راه بیراه اییم! و بس!؟ فقط باید بدانیم و بیدار بمانیم...

م.ر

------------------------------------------------------------------------------------------

یا الله یا رحمن یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک

/ 2 نظر / 24 بازدید
ع.آ

به خدا عرض می کنیم: خواهی نخواهی آمدم... این نظرات تبلیغاتی رو چرا منتشر می کنید؟