موزه و تجربه!

وقتی خانه آدم می شود موزه آب...!!!

سفر کاری!!!به یزد رفتیم، قسمت شد تفریح هم بکنیم و به جاهای دیدنی یزد بریم!

موزه آب یزد در میدان امیرچخماق اش است و خانه یک تاجر پولدار یزدی بوده که از فرط پولداری! خانه ای به آن بزرگی و با دو قنات آب می سازد! الحق که برای ما، زیرزمین سرتاسری و البته پرعمقش جالب و دیدنی بود(یاد فیلم خانه ای در تاریکی افتادم)اما مامان که تجربه هم چنین خانه هایی را در منزل مادربزرگش دیده بود، شده بود نوعی لیدر و توضیح جزئیات!و داداش هم بواسطه رشته اش از مزیت های معماری طاق ها، اتاق اروسی(مثلاً شیشه های رنگی این اتاق ها مانع ورود انواع حشره به درون اتاق می شده است) می گفت!این شد که خانه قدیمی تاجر پولدار!یا همان موزه آب بازدیدش 1.5 ساعت طول کشید!!طوریکه متصدی با دیدن خانواده هایی که در عرض 10 دقیقه بازدید می کنند از کار ما تعجب کرده بود!!به نظرم اینطور جاها بدون راهنمای دلسوز ارزشش پایین می آید و با بازدیدشان جز گرفتن عکس از خودت چیز ی از فرهنگ 100 سال پیش عایدت نمی شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن : چرا در یزد همه مراکز دیدنی، تفریحی(باغ دولت آباد، آتشکده زرتشتیان، حمام و ...)به اصطلاح متصدیانش خصوصی شده بود و از پذیرش کارت دانشجویی مبنی بر نصف کردن پول بلیط خودداری می کردند!!تهران و شیراز و اصفهان که این طوری نبود!

بعد التحریر:×××××.........................

-        رزمایش فدائیان حریم ولایت هم تمام شد!این از توان کشورمان در جنگ سخت...خدارا شکر ، اما برای دیش های سر برآورده از بام خانه های حتی کوچکترین روستاها و نفوذ با سرعت ماهواره به سبک زندگی ها کاری کرده ایم!؟اول خودم! چه کرده ام جز شعار دادن!!

-        آقا در اجلاس بیداری اسلامی بیان کردند: اصول تان را خودتان بنویسید....

بارالها دعای خسته دلان مستجاب کن

 

/ 7 نظر / 29 بازدید
آرش

در دوره غيرعمومي تعاليم استاد ایلیا (فن آوري‌هاي متافيزيکي...) مباحثي مانند هنر رويا بيني خلاق، ارتباط روحي، جابجايي روحي، صيد انرژي (صاد ميم)، تجربه‌هاي موازي و غيره از جمله خطوط تعليمي محسوب مي‌شود. www.oloomebateni.com www.oloomebateni-oloomebateni.blogspot.com http://www.oloomebateni.com/Bultan/2314/

به به لوتوس خانم حال شما.؟رفیقتم!همون که خیلی دختر خوبیه!شناختی؟

تابان

آمده بودم متنی بخوانم و مثل بقیه ی وبلاگ ها گذر کنم اما اینجا نشد چرا که متن معمولی نبود سر شار از استعاره ها و آرایه های ادبی و ... از همه مهم تر اینکه نگاهی نو به یک مجموعه ی تاریخی که من حتی به گوشم هم نخورده بود یاعلی

فرشته

سلام یاد یزد افتادم شهر جالبیه اونم برای منی که عاشق تاریخ و مکانهای تاریخیم[گل]

یاور رهبر

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ